Category: Pastoral Epistles|1 Timothy|1 Timothy 1 (Page 3 of 3)

The Pastoral Epistles in First Clement, Part III

[This post is part of a series on The Pastoral Epistles in the Apostolic Fathers. RWB]


There are some affinities between 1Cl 61.2 and 1Ti 1.17.


1Cl 61.2 || 1Ti 1.17(2) σὺ γάρ, δέσποτα ἐπουράνιε, βασιλεῦ τῶν αἰώνων, δίδως τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ἐξουσίαν τῶν ἐπὶ τῆς γῆς ὑπαρχόντων· σύ, κύριε, διεύθυνον τὴν βουλὴν αὐτῶν κατὰ τὸ καλὸν καὶ εὐάρεστον ἐνώπιόν σου, ὅπως διέποντες ἐν εἰρήνῃ καὶ πραΰτητι εὐσεβῶς τὴν ὑπὸ σοῦ αὐτοῖς δεδομένην ἐξουσίαν ἵλεώ σου τυγχάνωσιν. (1Cl 61.2)
(2) For you, heavenly Master, King of the ages, give to the sons of men glory and honor and authority over those upon the earth. Lord, direct their plans according to what is good and pleasing in your sight, so that by devoutly administering in peace and gentleness the authority which you have given them they may experience your mercy. (1Cl 61.2)
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (98, 99). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.


17 Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν. (1Ti 1.17, NA27)
17 To the King of eternity, impervious to death, invisible, the only God, honor and glory forever and ever, amen. (1Ti 1.17, my own translation)


The phrase under discussion is βασιλεῦ τῶν αἰώνων, “King of the ages/eternity”. It is a striking phrase and grabs one’s attention. However, the phrase does occur in Tob 13.6, 10a [LXX 13.7, 11] (also in a variant of Rev 15.3). Here’s the Tobit 13.10a/11 instance:11 ἐξομολογοῦ τῷ κυρίῳ ἀγαθῶς
     καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων,
ἵνα πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηθῇ σοι μετὰ χαρᾶς.
(Tob 13.11 LXX)
10a Acknowledge the Lord, for he is good,
     and bless the King of the ages,
so that his tent may be rebuilt in you in joy. (Tob 13.10a NRSV)


The 1Cl and 1Ti instances, however, have a little more in common as they each have alternate formulations describing God in close context. In 1Cl “heavenly Master” and “King of the ages” are both, surprisingly, in the vocative case; working together to describe the same God of whom Clement is making requests. In 1Ti 1.17, the dative case is used in a list of attributes; God is the King of the ages, he is also “impervious to death”, “invisible” and “the only God”. Tobit, on the other hand, has no immediately preceding or following appositional statements. God is referred to as King or Father of eternity a few times (Tob 13.1, 4, 6 NRSV), but that’s it.


Still, there seems little to commend any direct influence of 1Ti 1.17 (or Tob 13) on 1Cl 61.2. Lightfoot notes Clement’s earlier use of πατηρ των αιωνων (§35) and Θεος των αιωνων (§55); in light of that βασιλεῦ τῶν αἰώνων does not seem out of place for the author. According to the Oxford Committee, Lightfoot also notes similarity with this phrase and Jewish liturgical form:The phrase is striking, but Dr. Lightfoot has pointed out in his notes on the passage, that it is probably based upon Jewish liturgical forms … (54-55).


The direct notes on the passage in Lightfoot’s 2-volume work on Clement do not mention anything about Jewish liturgical forms, but Lightfoot probably does mention this elsewhere in the work. I have foggy memories of such a statement in general but no specific reference handy to cite.


All in all, this seems like a phrase that could arise in 1Cl based on other phrases in 1Cl. It is also a phrase that has been used in thanksgivings to the Lord (cf. Tob 13). There seems to be no compelling reason to attribute Clement’s usage directly to the Pauline benediction in 1Ti 1.17.


Next up: 1Cl 29.1 || 1Ti 2.8

The Pastoral Epistles in the Epistle of Barnabas, Part I

[This post is part of a series on The Pastoral Epistles in the Apostolic Fathers. RWB]


The discussion of the Epistle of Barnabas in The New Testament in the Apostolic Fathers lists seven potential references to the Pastoral Epistles. The editors rate each of the Pastoral Epistles with a ‘D’, and each of the readings have a ‘d’ mark as well. This means the editors see some affinity between the two books in these seven instances, but no clear case for dependence can be made.


Ep. Barn 5.9 || 1Ti 1.15f.(9) ὅτε δὲ τοὺς ἰδίους ἀποστόλους τοὺς μέλλοντας κηρύσσειν τὸ εὐαγγέλιον αὐτοῦ ἐξελέξατο, ὄντας ὑπὲρ πᾶσαν ἁμαρτίαν ἀνομωτέρους ἵνα δείξῃ ὅτι οὐκ ἦλθεν καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς, τότε ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν εἶναι υἱὸν θεοῦ. (Ep. Barn. 5.9)
(9) And when he chose his own apostles who were destined to preach his gospel (who were sinful beyond all measure in order that he might demonstrate that “he did not come to call the righteous, but sinners”), then he revealed himself to be God’s Son.
Holmes, M. W. (1999). The Apostolic Fathers : Greek texts and English translations (Updated ed.) (284). Grand Rapids, Mich.: Baker Books.


15 πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ. 16 ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπʼ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον. (1Ti 1.15-16, NA27)
Aland, B., Aland, K., Black, M., Martini, C. M., Metzger, B. M., & Wikgren, A. (1993, c1979). Novum Testamentum Graece (27th ed.) (543). Federal Republic of Germany: United Bible Societies.
15 The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. 16 But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. (1Ti 1.15-16, ESV)


There is affinity between the two, but the likelier influence is that of Mt 9.13: “Go and learn what this means, ‘I desire mercy, and not sacrifice.’ For I came not to call the righteous, but sinners.” Holmes provides a footnote linking to this verse in his edition as justification for the quote marks in his text. And the Oxford committee also lists Mt 9.13 as a parallel (along with the synoptic parallels to this passage). But that’s only part of the story.


Unique in relation to 1Ti 1.15-16 is the idea that Paul was a vile sinner, and his calling to apostle served as an object lesson of the extent to which God’s grace can reach. Key to this is the use of the same word group (Barn: δείξῃ, NA27: ἐνδείξηται) for the verb that has Christ (either explicitly or via verb person/number reference) as subject.


Also interesting, at least to me, is the language used to describe the apostles (Ep.Barn.) and Paul (1Ti). It is not complementary. Ep.Barn. calls them “sinful beyond all measure”; Paul calls himself the foremost of sinners. The picture in both of these passages is clear. The most sinful have been redeemed. The degree of change was massive — from the worst sinner to an apostle of Christ. And the reason is the same: That Christ might demonstrate his power to save by using the worst sinners as his primary ambassadors.


Next up: Ep. Barn. 5.6

Who were the Pastoral Epistles written to?

Of course we have the testimony of the epistles themselves along with the traditional titles proclaiming Timothy and Titus as recipients.


Some have taken issue with this on the basis of testimony within the epistles, particularly First Timothy.


After all, if Timothy had been with Paul for years (cf. Ac 16.1-5) and was beloved of Paul to the degree that Paul called him his “true child in the faith” (cf. 1Ti 1.2; 2Ti 2.2) why did Paul spend so much time on seemingly basic things? You know, like qualifications for overseers and deacons? Wouldn’t Timothy have known that stuff cold based on his previous experience?


And why the extended superscription with Paul justifying his apostleship with one of the longest such statements he uses (1Ti 1.1; 2Ti 1.1) for such purposes: “Paul, an apostle of Christ Jesus by command of God our Saviour and of Christ Jesus our hope”.


Paul didn’t really need to justify his apostleship for Timothy (you know, co-sender of a bunch of Paul’s epistles?), did he?


Same stuff goes for Titus.


I have my own ideas, of course, and they’re relatively mainstream. But I’m curious as to what others might think about these things.


Who was intended to receive (or intended to hear, if you think there is a distinction) the letters to Timothy? And the letter to Titus? And what was their purpose?


Feel free to use the comments. If you blog about it on your own blog, drop me a note [pe | pastoralepistles | com] and I’ll add a link here. Thanks!

Updates and News

As you’ve likely noticed, there have been several changes here at PastoralEpistles.com.

The biggest change is that there is now more than one blogger. In addition to Rick Brannan (yours truly), Perry L. Stepp, Lloyd Pietersen and Ray Van Neste have agreed to begin posting to PastoralEpistles.com.

Perry is Associate Professor of Biblical Studies at Kentucky Christian University. He’s recently had a book published by the Sheffield Phoenix Press, Leadership Succession in the World of the Pauline Circle. He’s also presented papers at SBL in the Disputed Paulines group. It’s great to have him aboard.

There will likely be at least one more blogger added to the team; more information on that in a future post.

Lloyd is a Research Fellow in the Department of Theology and Religious Studies  at the University of Bristol. Here’s some further information on Dr. Pietersen from his web site:

Dr Lloyd Pietersen obtained his PhD from the University of Sheffield. His thesis has been published as The Polemic of the Pastorals: A Sociological Examination of the Development of Pauline Christianity (JSNTSup 264; London/New York: T & T Clark International, 2004). He is currently a Research Fellow in the Department of Theology and Religious Studies at the University of Bristol and is co-chair of the Social World of the New Testament Seminar at the British New Testament Conference.

Ray is Assistant Professor of Christian Studies and Director of the R.C. Ryan Center for Biblical Studies at Union University. He is also author of Cohesion and Structure in the Pastoral Epistles (JSNTSup 280; Lonon/New York: T&T Clark International, 2004). And he has his own personal blog too.

What is this site all about, then?

Well, it’s about the Pastoral Epistles. Folks who blog here have a more-than-average interest in the Pastorals. We’ll blog about stuff like:

  • Quick reviews of books, articles, chapters, etc. that we read that have to do with the Pastorals. The same book or article may be discussed by multiple authors on the site.
  • Extended reviews.
  • Reviews of or interaction with conference presentations or papers.
  • Interaction with other web sites, blog posts, etc. that mention things that primarily or tangentially refer to the Pastoral Epistles.
  • Thoughts, musings and whatnot. We’ll feel free to use the blog as a scratch pad of sorts as we think through topics or exegetical points having to do with the Pastoral Epistles.
  • Whatever else seems interesting to us, as long as we can relate it back to the Pastorals.

If you’re familiar with the older PastoralEpistles.com site, it is still available at https://www.pastoralepistles.com/oldsite. Content may or may not migrate over to the new site.

Anyway, thanks for your support of the site. Please bear with us while we get the place set up. And please do update your RSS / Feed reader links. The new link is https://pastoralepistles.com/SyndicationService.asmx/GetRss. You can use this in any feedreader/aggregator or online tool such as BlogLines.

Tell your friends!

Newer posts »

© 2024 Pastoral Epistles

Theme by Anders NorenUp ↑